Následovníci Adolfa Loose / Adolf Loos Followers

Virtuální prohlídka výstavy / virtual tour of the exhibition

Paul Engelmann

1891 OLOMOUC (RAKOUSKO-UHERSKO) – 1965 TEL AVIV (IZRAEL)

P. Engelmann se narodil do německy hovořící rodiny olomouckých Židů. Po absolvování olomouckého reálného gymnázia se zapsal na vídeňskou techniku (1910), kterou opustil záhy po otevření Loosovy soukromé školy (1912). Stal se jedním z prvních jeho žáků; absolvoval zde tři roky a i později k němu měl A. Loos vřelý vztah. V první světové válce byl zbaven vojenské služby, jelikož si v mládí léčil tuberkulózu. Částečně působil jako Loosův asistent (1912–1921) A. Loos Engelmanna označil za spoluautora návrhu domu pro Hermanna Konstandta v Olomouci (1919). Ke konci války byl výpomocným kresličem u olomouckého městského stavebního úřadu. Engelmann měl po celý život široké spektrum zájmů od filozofie, literatury až po architekturu. Tomu odpovídala i jeho četná přátelství mezi intelektuály, mezi nimiž vynikalo to s Ludwigem Wittgensteinem, ke kterému dopomohl A. Loos. S tímto vlivným filozofem vypracoval své nejuznávanější dílo, vídeňský dům-palác Stonborough-Wittgenstein. Engelmannovy univerzální zájmy vedly k menšímu množství architektonických realizací. Přesto se na Moravě dochovalo několik jeho děl. Od mládí tíhl k sionismu, a proto s rostoucím politickým napětím emigroval do Palestiny (1934). Zabýval se návrhy nábytku, vytvořil zde několik domů a několik nerealizovaných projektů pro Haifu.

P. Engelmann was born into a German-speaking family of Olomouc Jews. After graduating from the Olomouc grammar school, he enrolled in the Vienna Technical College (1910), which he left soon after the opening of Loos's private school (1912). He became one of his first pupils; he spent three years and even later A. Loos had a close friendship with him. In World War I, he was relieved of military service because he was treated for tuberculosis in his youth. He partly worked as Loos' assistant (1912–1921). A. Loos described Engelmann as the co-author of the house design for Hermann Konstandt in Olomouc (1919). At the end of the war, he was an assistant draftsman at the Olomouc City Building Authority. Engelmann had a wide range of interests throughout his life, from philosophy and literature to architecture. This was also reflected in his numerous friendships among the intellectuals, one of which, Ludwig Wittgenstein, particularly stands out and which A. Loos had helped to establish. With this influential philosopher, he developed his most acclaimed work, the Vienna House-Palace Stonborough-Wittgenstein. Engelmann's wide range of other interests led to fewer architectural creations. Nevertheless, several of his works have been preserved in Moravia. From a young age he gravitated towards Zionism, and therefore with the growing political tension in Europe, he emigrated to Palestine (1934). He designed furniture, created several houses and several unrealized projects for Haifa.